Creu del Coliseu. Roma
Creu del Coliseu. Roma
Rome Coliseum
Coliseu de Roma

L'ESGLÉSIA DAVANT LES HERETGIES

Als dos enemics ja indicats a l’apartat del cristianisme (els emperadors romans i els filòsofs pagans) es van ajuntar des d’un principi els heretges. Com contra aquells, va haver de lluitar el cristianisme contra aquests. Aquesta lluita va ser particularment perillosa per tractar-se d’enemics interns.

Ja en temps dels Apòstols es van presentar les primeres desviacions de la doctrina ortodoxa. Per això l’Església va manifestar des d’un principi la puresa de la seva doctrina davant l’error. Naturalment, la doctrina ensenyada pels Apòstols forma la base del desenvolupament de la teologia catòlica i els que dissentien d’ella es declaraven per això mateix separats de l’Església. Des d’un principi es va distingir entre heretgia i cisma. El primer embolicava error dogmàtic contra l’expressament declarat per l’Església. El segon significava només insubordinació contra l’autoritat suprema. L’ensenyament dels Apòstols es conté principalment en els quatre Evangelis i en els altres llibres canònics del Nou Testament. Les principals heretgies en el cristianisme romà van ser les següents:

EBIONISME (segle I)

Secta judeocristiana que rebutjava la divinitat de Crist i el seu naixement virginal. Que guardaven el dissabte i el diumenge, consideraven apòstata a Sant Pau i només reconeixien l’Evangeli de Sant Mateu. Seguien els preceptes de la llei jueva com la circumcisió. Els seus últims seguidors van desaparèixer al voltant del segle V.

DOCETISME (segle I)

Negaven l’encarnació de Crist i per tant que hagués estat crucificat, ja que el seu cos només era aparent i no real. Per tant, contradeien els dogmes d’encarnació i redempció. Aquestes idees docètiques van arribar a perviure en altres corrents herètiques en comunitats aïllades fins ben entrada l’Edat Mitjana.

GNOSTICISME (segle II)

El gnosticisme i les seves diverses manifestacions i ramificacions van ser sens dubte l’enemic més perillós del cristianisme. La raó del perill consistia que es presentava amb una vestimenta de ciència i alta especulació i que van tenir una sèrie d’homes de gran talent que pretenien representar la veritable ciència divina i humana. Els seus trets distintius són:

1.- El punt bàsic dels diversos sistemes gnòstics és l’oposició eterna entre el Déu transcendental i la matèria informe, concebuda com a origen del mal. D’aquí el dualisme.

2.- La teoria dels eons o intermediaris entre l’Ésser suprem i el món.

3.- Explicació del problema del mal, que es redueix a la rebel·lió d’un dels eons, el demiürg.

4.- La manera d’obrar la Redempció, que consisteix en l’alliberament de les emanacions de l’Ésser suprem tancades en la matèria. Això és obra d’un altre eó, anomenat Crist.

5.- Divisió dels homes gnòstics, psíquics i hílics (que significa: compostos de matèria).

6.- Aberracions en la moral, procedents de la divisió fatídica de les castes.

7.- Finalment l’estima immensa de la pròpia inspiració.

Temple de Diana. Mèrida
Temple de Diana. Mèrida

Contra les primeres manifestacions es van oposar en els seus escrits els Apòstols Pere, Pau i Joan. A més, Sant Ignasi d’Antioquia, Sant Policarp i Sant Justí van escriure així mateix contra les noves heretgies.

Al 1.945 es va descobrir una biblioteca de manuscrits en idioma copte (traduïts directament d’originals en grec durant l’any 367 dC per uns monjos) a Chenoboskion, actual Nag Hammadi (Egipte), incloent-hi els evangelis gnòstics de Tomàs, Felip i Valentí, permetent així un millor coneixement de les seves idees.

EL MONTANISME I EL MIL·LENARISME (segle II)

Quan començava a declinar el moviment gnòstic, va començar a Orient un altre de caràcter divers, que per sortir de les mateixes entranyes del cristianisme va constituir un gran perill per a ell. El caràcter de la nova secta era completament divers dels gnòstics, ja que mentre aquests es basaven en molts principis aliens al cristianisme, els montanistes pretenien representar la quinta essència de l’Església Catòlica. No obstant això, el resultat final era idèntic: oposició a les doctrines catòliques. El segon moviment, el mil·lenarisme, va aconseguir interessar a molts en aquelles circumstàncies.

El montanisme:

Montà es va presentar a Frígia cap a l’any 172 i va començar a profetitzar anunciant que el món anava a acabar aviat, cosa que va fanatitzar a molta gent. Les seves idees excitaven a la gent a una rigorosa penitència. Montà es presentava com Esperit Paràclit, pretenent provar, amb els seus èxtasis i inspiració immediata del cel i amb el seu rigor de costums, que era la doctrina primitiva de l’Església. A Montà es van unir dues dones: Prisca i Maximil·la, les quals van aconseguir encara més gran fama que el seu predecessor.

El mil·lenarisme:

Consisteix aquesta doctrina en l’esperança que a la fi del món, Crist, després de vèncer a l’anticrist, aparegui corporalment i proposi a la terra un regnat de mil anys juntament amb tots els justos ressuscitats. Després d’aquests mil anys de triomf es produirà la resurrecció.

Aqüeducte de Pont du Gard
Aqüeducte de Pont du Gard
Carrers d'Òstia
Carrers d'Òstia

EL ADOPCIONISME I MONARQUISME (segle II)

A les heretgies ja indicades es van afegir aquestes noves de caràcter més especulatiu, però que atacaven els dogmes fonamentals del cristianisme: la divinitat de Jesucrist i la Santíssima Trinitat.

L’adopcionisme:

A la fi del segle II, Teodot de Bizanci, home erudit, apostatà a les persecucions, però després es va penedir i es va dirigir a Roma. Allà va defensar la doctrina que Crist no era més que home tot i que elevat amb certa virtut superior. Això ho recolzava en textos de la Sagrada Escriptura. Cap al 190 va ser excomunicat pel Papa Víctor, però va continuar fent prosèlits, amb els quals va organitzar una comunitat cristiana a Roma. Els seus deixebles i sobretot Teodot el jove, van donar una forma més eclesiàstica a aquesta doctrina.

El monarquianisme:

Més importància va aconseguir aquesta heretgia. Admetia la divinitat de Crist i la unitat de la divinitat, però errava en la manera de compaginar aquests dogmes. Partien de la base de la unitat de Déu. Com, d’altra banda, defensaven la divinitat de Crist i no concebien la unitat de Déu amb la distinció de persones, afirmaven que Crist no era sinó el mateix Pare, amb una forma o modalitat especial. Per tant, el Pare amb la modalitat de Fill va ser qui va patir al Calvari, etc.

NICOLAISME (segle II)

La seva major implantació es va donar a Efes i Pèrgam, i el seu nom significa “seguidors de Nicolau”. Aquesta secta representava la desviació moral: falta de valors, lliure alleujament de les passions i desordres sexuals. Alguns estudiosos creuen que eren contraris a tota autoritat o norma.

MARCIONISME (segle II)

Bàsicament creien que hi havia un Déu dolent: el de l’Antic Testament, i un de bo: el del Nou. El seu fundador, Marció, va tenir la innovadora idea de separar un Nou Testament de l’Antic a partir de textos fragmentats, cosa que va influir als cristians a establir un Nou Testament oficial.

MODALISME (segle III)

No respectaven la distinció de persones (antitrinitaris). Defensaven l’existència d’un únic Déu però que es manifestava de diferent manera. No hi ha trinitat en Déu, sinó “monarquia”, idea per la qual s’associa al monarquianisme. Es va extingir al segle V.

Teatre de Pompeia
Teatre de Pompeia
El Fòrum de Pompeia i el Vesuvi
El Fòrum de Pompeia i el Vesuvi

MANIQUEISME (segle III)

Va ser fundada pel persa Mani que es considerava l’últim dels profetes. Eren dualistes com els gnòstics i creien que l’esperit de l’home és de Déu, però el cos de l’home és del dimoni. Donant-se fenòmens de fusió doctrinal amb el zoroastrisme, cristianisme, budisme i l’islam aquest corrent va sobreviure fins al segle XVII a la Xina. Molts estudiosos consideren al catarisme i al bogomilisme heretgies d’arrel maniquea.

DONATISME (segle IV)

Sorgit a Numídia i iniciat per Donat, bisbe de Cartago, ensenyava que era la santedat del ministre la qual feia vàlid el sagrament i que els pecadors no podien formar part de l’Església.

L’Església va rebutjar aquesta doctrina argumentant que un cop transmesa la potestat sacerdotal a un home mitjançant el sagrament de l’Ordre Sagrat, els sagraments administrats són plenament vàlids per intercessió divina, sigui quina sigui la moral del clergue.

MACEDONIANISME (segle IV)

Enmig del fragor de les disputes teològiques contra l’arrianisme, es va iniciar a Constantinoble per Macedoni, el seu bisbe. Aquesta heretgia negava la divinitat de l’Esperit Sant. Afirmaven que existia una jerarquia en la Trinitat: el Fill era inferior al Pare i l’Esperit Sant era inferior a tots dos. Heretgia condemnada al Concili de Constantinoble.

Concili de Nicea. Fresc bizantí de Myra. Turquia
Concili de Nicea. Fresc bizantí de Myra. Turquia

ARRIANISME (segle IV)

Defensava que no hi ha més que un sol Déu, etern i incomunicable. El Verb, Crist, no és etern, sinó creat del no-res, per tant veritable criatura, més excel·lent que les altres, però no consubstancial amb el Pare. Per tant, no és Déu. L’arrianisme va ser condemnat en un Concili local a l’any 320. No obstant això, l’heretgia va aconseguir expandir-se i es va generar una crisi de gran proporció i l’emperador Constantí es va veure necessitat de convocar el Concili de Nicea (primer Concili Ecumènic de l’Església). L’arrianisme va ser allà condemnat i van sorgir líders importants per a enfrontar-lo com Sant Atanasi. L’arrianisme prendria nou impuls quan Arri és rehabilitat del seu desterrament i rep el suport de Constanci II (fill de Constantí), qui era d’idees arrianes. Constanci II i Constant, el seu germà, que governaven Orient i Occident, es van reunir al Concili de Sàrdica el 343, en el qual van restituir a Sant Atanasi del desterrament i van deposar a molts bisbes arrians. Després de la mort de Constant, quedant l’única autoritat en Constanci II, els arrians van guanyar força però van ser finalment derrotats al Concili de Constantinoble. Es pot dir que l’arrianisme va desaparèixer al segle VI.

Arri
Arri

APOL·LINARISME (segle IV)

Apol·linar de Laodicea
Apol·linar de Laodicea

Fundada per Apol·linar de Laodicea, va sorgir com a reacció contra l’arrianisme. Ensenyava que Crist no era únicament Déu, però alhora no era home, sinó un ésser intermedi. És a dir, que quan el Verb assumia la naturalesa humana reemplaçava l’ànima humana, de manera que si Crist no tenia ànima humana no era realment humà. Així doncs, Crist era un ésser producte de la unió entre el Pare, el Fill, i un cos mortal. Aquesta heretgia va ser també condemnada pel Concili de Constantinoble i al principi del segle V els seus seguidors o bé van acatar la fe de l’Església o bé es van passar al monofisisme.

NESTORIANISME (segle V)

Nestori, va néixer a Alexandria i sent bisbe de Constantinoble va començar a predicar la seva doctrina enfrontant-se amb el bisbe d’Alexandria: Ciril. Ensenyava que el fill de la Verge Maria no és el Fill de Déu. En Crist hi ha dues natures com dues persones diferents. Entre les persones no hi ha una unió substancial sinó merament accidental o moral. L’home que hi ha en Crist no és Déu, sinó el seu portador. La Verge Maria només pot designar-se com la mare de Crist no com la mare de Déu.

Nestori
Nestori

PELAGIANISME (segle V)

Pelagi
Pelagi

Va sorgir a partir dels postulats del monjo brità Pelagi, que al principi va obtenir cert prestigi a la cúria romana sent fins i tot admirat per sant Agustí d’Hipona, que posteriorment va ser un dels seus més acèrrims enemics teològics. Després del saqueig de Roma per Alaric a l’any 410, tots dos van coincidir a Cartago.

Pelagi i els seus seguidors que van atacar la relaxació del clergat romà defensaven que Adam hagués mort encara que no hagués pecat. Això només li va danyar a ell i els seus descendents només van rebre mal exemple. Els nens abans del Baptisme estan com Adam abans de la caiguda. La humanitat no mor pel pecat d’Adam ni ressuscita per la redempció de Crist. El pecat d’Adam només va afectar-li a ell i la seva descendència neix lliure de culpa. Les idees de Pelagi a favor del lliure albir i la negació del pecat original el van enfrontar a sant Agustí.

MONOFISISME (segle V)

Heretgia iniciada per un monjo de Constantinoble: Eutiques, i per això també és coneguda com eutiquianisme. Adversari de Nestori, argumenta que en Jesús hi ha una sola naturalesa, la divina, però no la humana. Els teòlegs catòlics consideren que en l’ímpetu d’atacar al nestorianisme acaba per negar el que volia defensar.

MONOENERGISME (segle VII)

Forma suavitzada de monofisisme que afirmava que en Crist obrava una sola energia o operació, barreja del diví i humà. Enviat pel patriarca Cir com a base d’acord amb l’heretgia monofisista va ser abandonada per l’oposició rebuda, però va servir de punt de partida per al corrent monotelista.

MONOTELISME (segle VII)

Era essencialment una modificació del monofisisme propagat a l’Església Catòlica en l’intent de reconciliar als seus seguidors amb el cristianisme trinitari. Admetia dues naturaleses en Crist: la humana i la divina i afirmava que en Crist hi havia una sola voluntat. Finalment es va establir la doctrina catòlica de les dues voluntats al tercer concili de Constantinoble i aquesta doctrina va ser condemnada com a herètica, dècades després de ser impulsada pel patriarca Sergi I en els temps en què la mateixa capital Oriental va estar en greu perill sent assetjada pels àvars aliats de Pèrsia, i defensada per ell mateix en absència de l’emperador Heracli I.

Autor: Eduard Ortiz Pardina

Colaborador: Valentín Ortiz Juez